Poufność

Kancelaria występując jako oferent lub jako zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wzajemnych relacji z klientem. Kancelaria nie będzie ujawniać informacji związanych z działalnością klienta oraz podmiotów z nim powiązanych, bez uprzedniej pisemnej zgody. Tajemnicy nie stanowią ogólne informacje znane oficjalnie, podane do publicznej wiadomości oraz informacje, które zostały ujawnione przez daną stronę za uprzednią pisemną zgodą, lub gdy dana strona jest zobowiązana przekazać je z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądowego. Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego co wiąże się z wykonywaniem zawodu radcy prawnego lub adwokata wynika z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku – o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze, a także z Zasad Etyki; a z jej zachowania radcy prawni i adwokaci mogą zostać zwolnieni jedynie przez Sąd. Zachowanie tajemnicy i poufności opiera się o funkcjonujące w Kancelarii procedury oparte o wymogi wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.